Home

  Onze visie

  De basis van het leven en werken in de Vrije Basisschool Stap voor Stap is het streven naar een geborgen sfeer voor de kinderen.  Een leerling-vriendelijke aanpak, zowel tijdens als buiten het lesgeven, is hiertoe van het grootste belang.

  Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind.

  Wij kozen daarom dan ook zeer bewust voor de naam van onze school : Stap voor Stap.

  De vestiging in het midden van een dorpsgemeenschap geeft maximale mogelijkheden tot een open samenleving tussen leerkrachten en ouders.  Dit is voor ons een hele troef.

  Kinderen hebben er hoe langer hoe meer nood aan om in hun eigen leefomgeving deze geborgenheid te kunnen ervaren.

  Het basisvertrouwen dat hun hierdoor bijgebracht wordt is van fundamenteel belang voor hun latere groei en voor een veilige overgang naar het secundair onderwijs.

  In de kleuterschool zijn de activiteiten gegrondvest op een gezond evenwicht tussen spelen en leren Doorheen het experimenteren met verschillende materialen en via hoekenwerk doen de kleuters ervaringen op teneinde de eigen mogelijkheden te leren kennen en verruimen.

  De verkenning van de concrete leefwereld van de kleuters is het uitgangspunt om gevoelens van verwondering en dankbaarheid op te wekken. 

  Deze religieuze dimensie is de basis in gans de school om een aantal fundamentele levenswaarden aan te reiken en tot leven te brengen.  Tijdens de godsdienstlessen krijgen deze levenswaarden een evangelische duiding.

  Eerbied voor zichzelf, voor anderen, voor de natuur, voor materialen, solidariteit, vergevingsgezindheid, aandacht voor de armen in de meest brede zin, verdraagzaamheid, gewetensvorming, … zijn meer dan theoretische begrippen in de omgang tussen leerkrachten en leerlingen.

  Kennis en vaardigheden worden niet los gezien van de wereld waarbinnen kinderen nu leven en van de snel evoluerende wereld waarop wij hen voorbereiden.  Daartoe is het leer- en opvoedingsproces erop gericht (gezond)kritisch denkende en handelende kinderen te vormen met een open blik op de wereld. Dit is de basis om zelfstandig en vrij, de nodige keuzes tekunnen maken, waar zij zich trouw weten aan te houden.  Kinderen worden doorheen het les en schoolgebeuren op weg gezet om het unieke van de eigen persoon te ontdekken.  Vanuit dit uniek zijn gaan zij later een eigen verantwoordelijkheid in deze wereld op zich kunnen nemen.  De eerste aanzetten daartoe worden in het schoolleven gegeven.

  De ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de overheid, die verwerkt zijn in het vormingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs, zijn uiteraard de uitgangspunten voor het onderwijzen in onze school.

  Uit wat vooraf ging blijkt duidelijk dat wij hierin inhoudelijk eigen accenten leggen.

  De leerkrachten scholen zich daartoe regelmatig bij, zowel individueel als in groep.

  Uitgaande van de financiële mogelijkheden worden de nodige investeringen aan handboeken en materialen gedaan om pedagogisch en didactisch bij te blijven.

  Wij achten het noodzakelijk als school de nodige samenwerking na te streven met alle betrokken partijen : inrichtende macht, scholengemeenschap, directie, leerkrachten, ouders, CLB, ouderraad, schoolraad, …   Dit vereist een grote onderlinge luister- en spreekbereidheid en een duidelijke afbakening van ieders verantwoordelijkheid en werkterrein in de opvoeding van de kinderen.  Het vereist tevens een groot inlevingsvermogen in de totaliteit van onze school ten bate van het levensgeluk van de kinderen.

   

   

   

  X